Felhasználási Feltételek

Szerződési feltételek miazoy

Index:

1. cikk – Fogalommeghatározások

2. cikk – Alkalmazhatóság

3. cikk – Az ajánlat

4. cikk – A megállapodás

5. cikk – Elállási jog

6. cikk – A fogyasztó kötelezettségei a gondolkodási időszak alatt

7. cikk – A fogyasztó elállási jogának gyakorlása és a kapcsolódó költségek

8. cikk – A miazoy kötelezettségei elálláskor

9. cikk – Az elállási jog kizárása

10. cikk – Az ár

11. cikk – Megfelelőség és extra garancia

12. cikk – Szállítás és végrehajtás

13. cikk – Időtartamú ügyletek: időtartam, törlés és megújítás

14. cikk – Fizetés

15. cikk – Tájékoztatás

16. cikk – Panaszkezelési eljárás

17. cikk – Viták

18. cikk – Kiegészítő vagy eltérő rendelkezések

19. cikk – A rendelés elutasítása

 

1. cikk – Fogalommeghatározások

Ezekben a feltételekben:

 1. Kiegészítő megállapodás: olyan megállapodás, amelynek értelmében a fogyasztó távollevők között kötött szerződéshez kapcsolódó termékeket, digitális tartalmat és/vagy szolgáltatásokat vásárol, és ezeket az árukat, digitális tartalmakat és/vagy szolgáltatásokat a miazoy vagy harmadik fél szállítja a harmadik felek közötti megállapodás alapján, miazoy;
 2. Gondolkodási idő: az az időtartam, amelyen belül a fogyasztó gyakorolhatja elállási jogát;
 3. Fogyasztó: az a természetes személy, aki nem kereskedelmi, üzleti, kézműves- vagy foglalkozási célból cselekszik;
 4. Nap: naptári nap;
 5. Digitális tartalom: digitális formátumban előállított és továbbított adatok;
 6. Időtartamú szerződés: olyan megállapodás, amely kiterjed az áruk, szolgáltatások és/vagy digitális tartalom meghatározott időszakon belüli rendszeres szállítására;
 7. Tartós adathordozó: minden olyan eszköz - beleértve az e-mailt is -, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy a vállalkozó számára, hogy személyesen neki címzett információkat tároljon annak érdekében, hogy a későbbi betekintést vagy felhasználást a kívánt tájékoztatás céljának megfelelő időtartamban lehetővé tegye, amely lehetővé teszi a tárolt információk változatlan reprodukálását;
 8. Elállási jog: a fogyasztónak lehetősége a távollevők között kötött szerződéstől a türelmi időn belül elállni;
 9. Távszerződés: a miazoy és a fogyasztó között a termékek, digitális tartalom és/vagy szolgáltatások távértékesítésének szervezett rendszere keretében létrejött megállapodás, amelyen keresztül a megállapodás megkötéséig kizárólagos vagy közös használat történik. vagy több távirányítási technika;
 10. Elállási nyilatkozat: az európai elállási formanyomtatványt jelen feltételek I. függeléke tartalmazza;
 • miazoy: a 2. cikkben meghatározott jogi személy, amely a jelen általános szerződési feltételekben meghatározottak szerint távolról kínál termékeket, (hozzáférést) digitális tartalmat és/vagy szolgáltatásokat fogyasztóknak;
 1. Távközlési technika: olyan eszköz, amellyel a megállapodás lezárható anélkül, hogy a fogyasztónak és a vállalkozónak egyszerre kelljen ugyanabban a helyiségben találkoznia;

 

2. cikk – Alkalmazhatóság

 1. Jelen általános szerződési feltételek minden miazoy ajánlatra, valamint a vállalkozó és a fogyasztó között létrejött távollevők között kötött szerződésekre vonatkoznak.
 2. A távollevők között kötött szerződés megkötése előtt jelen általános szerződési feltételek szövegét a fogyasztó rendelkezésére bocsátjuk. Ha ez ésszerűen nem lehetséges, a távollevők között szerződés megkötése előtt a miazoy jelzi, hogy az általános szerződési feltételek a miazoy hogyan tekinthetők meg, és azokat a fogyasztó kérésére a lehető legrövidebb időn belül ingyenesen kiküldik.
 3. Ha a távollévők közötti szerződés az előző bekezdéstől eltérően és a távollévők között létrejött szerződés megkötése előtt elektronikus úton jön létre, úgy jelen általános szerződési feltételek szövege elektronikus úton is a fogyasztó rendelkezésére bocsátható oly módon, hogy a fogyasztó könnyen tárolható legyen. tartós adathordozó. Ha ez ésszerűen nem lehetséges, a távollevők között szerződés megkötése előtt feltüntetik, hogy az általános szerződési feltételeket hol lehet elektronikusan megtekinteni, és a fogyasztó kérésére elektronikusan vagy egyéb módon ingyenesen megküldik.
 4. Abban az esetben, ha a jelen általános szerződési feltételek mellett meghatározott termék- vagy szolgáltatási feltételek is érvényesek, a második és harmadik bekezdés értelemszerűen alkalmazandó, és egymásnak ellentmondó feltételek esetén a fogyasztó mindig a legkedvezőbb rendelkezésre hivatkozhat. neki.

 

3. cikk – Az ajánlat

 1. Ha egy ajánlat korlátozott ideig érvényes, vagy feltételekhez kötött, ezt az ajánlatban kifejezetten fel kell tüntetni.
 2. Az ajánlat a kínált termékek, digitális tartalom és/vagy szolgáltatások teljes és pontos leírását tartalmazza. A leírás kellően részletes ahhoz, hogy a fogyasztó megfelelően értékelhesse az ajánlatot. Ha a miazoy képeket használ, akkor ezek a kínált termékek, szolgáltatások és/vagy digitális tartalom valódi reprezentációi. A nyilvánvaló hibák vagy hibák az ajánlatban nem kötik a miazoy.
 3. Minden ajánlat olyan információt tartalmaz, amely a fogyasztó számára egyértelmű, hogy az ajánlat elfogadásához milyen jogok és kötelezettségek fűződnek.

 

4. cikk – A megállapodás

 1. A (4) bekezdésben foglaltakra figyelemmel a megállapodás az ajánlat fogyasztó általi elfogadásával és a meghatározott feltételek betartásával jön létre.
 2. Ha a fogyasztó az ajánlatot elektronikus úton fogadta el, a miazoy haladéktalanul elektronikus úton visszaigazolja az ajánlat elfogadásának kézhezvételét. Mindaddig, amíg a miazoy nem erősítette meg az elfogadás átvételét, a fogyasztó felbonthatja a megállapodást. E visszaigazolás kézhezvételét követően a fogyasztónak a szerződés felmondása vagy felmondása már nem lehetséges, a fogyasztó azonban élhet elállási jogával (6. cikk).
 3. A szerződés elektronikus úton történő megkötése esetén a miazoy megteszi a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket az elektronikus adattovábbítás és a biztonságos webes környezet biztosítása érdekében. Ha a fogyasztó elektronikusan tud fizetni, a miazoy megteszi a megfelelő biztonsági intézkedéseket.
 4. A miazoy - jogszabályi keretek között - tájékozódhat arról, hogy a fogyasztó eleget tud-e tenni fizetési kötelezettségének, valamint mindazon tények és tényezők, amelyek a távollevők között kötött szerződés felelősségteljes megkötése szempontjából fontosak. Ha a miazoy a jelen vizsgálat alapján alapos indoka van arra, hogy ne kösse meg a megállapodást, jogosult a megbízást, kérelmet indoklással megtagadni, illetve a megvalósításhoz különleges feltételeket kötni.
 5. A miazoy legkésőbb a termék, szolgáltatás vagy digitális tartalom fogyasztó részére történő átadásakor az alábbi információkat küldi meg írásban vagy oly módon, hogy azt a fogyasztó tartós adathordozón hozzáférhető módon tárolja:
  1. hogy a fogyasztó milyen feltételek mellett és milyen módon élhet az elállási jogával, vagy egyértelmű nyilatkozatot az elállási jog kizárására vonatkozóan;
  2. a garanciára és a meglévő értékesítés utáni szolgáltatásokra vonatkozó információk;
  3. a termék, szolgáltatás vagy digitális tartalom összes adóját tartalmazó ára; adott esetben a szállítás költségeit; valamint a távollevők között kötött szerződés fizetésének, szállításának vagy teljesítésének módja;
  4. a szerződés felmondásának feltételei, ha a megállapodás egy évnél hosszabb vagy határozatlan időre szól;
  5. ha a fogyasztónak elállási joga van, az elállási nyilatkozat mintáját.

6. Hosszú távú ügylet esetén az előző bekezdésben foglalt rendelkezés csak az első szállításra vonatkozik.

 

5. cikk – Elállási jog

 1. A fogyasztó a termék vásárlására vonatkozó megállapodást legalább 14 (tizennégy) napos elállási idő alatt indokolás nélkül felbonthatja. A miazoy megkérdezheti a fogyasztót az elállás okáról, de nem kötelezheti az ok(ok) megjelölésére.
 2. Az (1) bekezdésben említett várakozási idő az azt követő napon kezdődik, hogy a fogyasztó vagy a fogyasztó által előzetesen megjelölt harmadik személy, aki nem a fuvarozó, a terméket átvette, vagy:
  1. ha a fogyasztó egy megrendelésben több terméket rendelt: az a nap, amikor a fogyasztó vagy az általa megjelölt harmadik személy az utolsó terméket átvette. A miazoy – amennyiben erről a fogyasztót a megrendelés előtt egyértelműen tájékoztatta – több, eltérő szállítási határidővel rendelkező termék megrendelését is visszautasíthatja.
  2. ha a termék szállítása több küldeményből vagy részből áll: az a nap, amikor a fogyasztó vagy az általa megjelölt harmadik személy az utolsó küldeményt vagy az utolsó részt átvette;
  3. a termékek meghatározott időszakon belüli rendszeres szállítására vonatkozó megállapodások esetén: az a nap, amikor a fogyasztó vagy az általa megjelölt harmadik személy az első terméket átvette.

Olyan szolgáltatások és digitális tartalom esetében, amelyeket nem kézzelfogható adathordozón nyújtanak:

 1. A fogyasztó a szolgáltatási szerződést és az anyaghordozón át nem szállított digitális tartalom szállítására vonatkozó szerződést legalább 14 napig indokolás nélkül felbonthatja. A miazoy megkérdezheti a fogyasztót az elállás okáról, de nem kötelezheti az ok(ok) megjelölésére.
 2. A (3) bekezdésben említett megfontolási időszak a megállapodás megkötését követő napon kezdődik.

 

6. cikk – A fogyasztó kötelezettségei a gondolkodási időszak alatt

 1. Az elállási idő alatt a fogyasztó a terméket és a csomagolást körültekintően kezeli. A terméket csak a termék jellegének, jellemzőinek és működésének meghatározásához szükséges mértékben fogja kicsomagolni vagy felhasználni. Itt az a kiindulópont, hogy a fogyasztó csak úgy kezelheti és vizsgálhatja meg a terméket, ahogyan azt az üzletben megengedné.
 2. A fogyasztó csak a terméknek az (1) bekezdésben megengedettet meghaladó kezeléséből eredő értékcsökkenéséért felel.
 3. A fogyasztó nem vállal felelősséget a termék értékvesztéséért, ha a miazoy a szerződés megkötése előtt vagy a szerződés megkötésekor nem adott meg számára minden, az elállási joggal kapcsolatos, jogszabályban előírt tájékoztatást.

 

7. cikk – A fogyasztó elállási jogának gyakorlása és a kapcsolódó költségek

 1. Ha a Fogyasztó él elállási jogával, köteles ezt az elállási határidőn belül az elállási nyilatkozat mintájával vagy más egyértelmű módon bejelenteni a miazoy.
 2. A fogyasztó a terméket a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb az (1) bekezdésben említett értesítést követő 14 napon belül köteles visszaküldeni, vagy átadni a miazoy (meghatalmazott képviselőjének) részére. Ez nem szükséges, ha a miazoy felajánlotta magának a termék átvételét. A fogyasztó minden esetben betartotta a visszaküldési határidőt, ha a terméket a megfontolási idő lejárta előtt visszaküldi.
 3. A fogyasztó a terméket az összes mellékelt tartozékkal együtt visszaküldi, amennyiben lehetséges, eredeti állapotban és csomagolásban, a miazoy ésszerű és egyértelmű utasításai szerint.
 4. Az elállási jog helyes és időben történő gyakorlásának kockázata és bizonyítási terhe a fogyasztót terheli.
 5. A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének közvetlen költségeit. Ha a miazoy nem jelentette be, hogy ezeket a költségeket a fogyasztónak kell viselnie, vagy ha a miazoy jelzi, hogy maga fogja viselni a költségeket, a fogyasztónak nem kell viselnie a visszaküldés költségeit.
 6. A Fogyasztót nem terheli a nem tárgyi adathordozón átadott digitális tartalom teljes vagy részleges kézbesítésének költsége, ha:
  1. a szállítást megelőzően nem járult hozzá kifejezetten ahhoz, hogy a megállapodás teljesítését a várakozási idő lejárta előtt megkezdje;
  2. hozzájárulásának megadásakor nem ismerte el elállási jogának elvesztését; vagy
  3. A miazoy nem erősítette meg ezt a fogyasztói nyilatkozatot.
 7. Ha a fogyasztó él elállási jogával, minden további szerződés a törvény erejénél fogva megszűnik.

 

8. cikk – A miazoy kötelezettségei elálláskor

 1. Ha a miazoy lehetővé teszi, hogy a fogyasztó elektronikus úton értesítse a fogyasztót, úgy az értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul átvételi elismervényt küld.
 2. A miazoy haladéktalanul, de a fogyasztó elállási nyilatkozatának napjától számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a fogyasztó által teljesített valamennyi fizetést, beleértve a miazoy által a visszaküldött termékért felszámított szállítási költséget is. Hacsak a miazoy nem ajánlja fel magának a termék átvételét, a visszafizetéssel várhat a termék átvételéig, vagy amíg a fogyasztó igazolja, hogy a terméket visszaküldte, attól függően, hogy melyik következik be korábban.
 3. A miazoy ugyanazt a fizetési módot használja, amelyet a fogyasztó a visszatérítéshez használt, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési módot fogad el. A visszatérítés a fogyasztó számára ingyenes.
 4. Ha a fogyasztó a legolcsóbb normál szállítási módnál drágább szállítási módot választott, a miazoy nem kell megtérítenie a drágább mód többletköltségét.

 

9. cikk – Az elállási jog kizárása

A miazoy az alábbi termékeket és szolgáltatásokat kizárhatja az elállási jogból, de csak abban az esetben, ha a miazoy ezt az ajánlatban, legalább a szerződés megkötése előtt kellő időben egyértelműen jelezte:

 1. Olyan termékek vagy szolgáltatások, amelyek ára a pénzügyi piac olyan ingadozásainak van kitéve, amelyekre a miazoy nincs befolyása, és amelyek az elállási időszakon belül fordulhatnak elő;
 2. Nyilvános árverés során megkötött megállapodások. Nyilvános árverés alatt olyan értékesítési módot kell érteni, amelyben a miazoy termékeket, digitális tartalmat és/vagy szolgáltatásokat kínál az aukción személyesen jelenlévő, vagy az aukcióvezető irányítása alatt személyesen jelen lévő fogyasztónak. , és amelyben a nyertes ajánlattevő köteles megvásárolni a termékeket, digitális tartalmat és/vagy szolgáltatásokat;
 3. Szolgáltatási szerződések, a szolgáltatás teljes teljesítése után, de csak akkor, ha:
  1. a teljesítés a fogyasztó kifejezett előzetes hozzájárulásával kezdődött; és
  2. a fogyasztó kijelentette, hogy elveszíti elállási jogát, amint a miazoy maradéktalanul teljesíti a megállapodást;
 4. Szolgáltatási szerződések szállás biztosítására, ha a szerződés konkrét teljesítési időpontot vagy időszakot ír elő, és nem lakáscélú, áruszállítás, autóbérlés és vendéglátás;
 5. Szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos megállapodások, ha a megállapodás konkrét időpontot vagy időszakot ír elő a végrehajtására;
 6. A fogyasztói előírások szerint előállított, nem előre gyártott termékek, amelyeket a fogyasztó egyéni választása vagy döntése alapján gyártanak, vagy amelyeket egyértelműen meghatározott személynek szánnak;
 7. Gyorsan romló vagy korlátozott eltarthatóságú termékek;
 8. Lezárt termékek, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem alkalmasak visszaküldésre, és amelyek pecsétjét a szállítást követően feltörték;
 9. Olyan termékek, amelyek természetüknél fogva a kiszállítást követően visszavonhatatlanul összekeverednek más termékekkel;
 10. szeszes italok, amelyek áráról a szerződés megkötésekor állapodtak meg, de szállítására csak 30 nap elteltével kerülhet sor, és amelyek tényleges értéke a piac olyan ingadozásaitól függ, amelyekre a miazoy nincs befolyása;
 11. Lezárt hang-, videofelvételek és számítógépes szoftverek, amelyek pecsétjét a szállítás után feltörték;
 12. Újságok, folyóiratok vagy folyóiratok, kivéve ezek előfizetését;
 13. Digitális tartalom kézbesítése nem tárgyi adathordozón, de csak akkor, ha:
  1. a teljesítés a fogyasztó kifejezett előzetes hozzájárulásával kezdődött; és
  2. a fogyasztó kijelentette, hogy ezzel elveszti elállási jogát.

 

10. cikk – Az ár

 1. Az ajánlatban megjelölt érvényességi idő alatt a kínált termékek és/vagy szolgáltatások ára nem emelkedik, kivéve az áfakulcsok változásából eredő árváltozásokat.
 2. Az előző bekezdéssel ellentétben a miazoy változó árakkal kínálhat olyan termékeket vagy szolgáltatásokat, amelyek árai ki vannak téve a pénzügyi piac ingadozásainak, és amelyekre a miazoy nincs befolyása. Ez az ingadozásoktól való függés és az a tény, hogy a feltüntetett árak irányárak, az ajánlatban szerepel.
 3. A szerződés megkötését követő 3 hónapon belüli áremelés csak abban az esetben megengedett, ha az jogszabályi előírások vagy rendelkezések eredménye.
 4. A szerződés megkötését követő 3 hónapos áremelés csak akkor megengedett, ha a miazoy ezt kikötötte, és:
  1. jogi szabályozás vagy rendelkezés eredménye; vagy
  2. a fogyasztó jogosult a szerződést az áremelés hatálybalépésének napjával felmondani.

Az 1968. évi forgalmi adóról szóló törvény 5. cikkének első bekezdése értelmében a szállítás helye abban az országban van, ahol a szállítás megkezdődik. Jelen esetben ez a szállítás az EU-n kívül történik. Ezt követően a posta vagy futárszolgálat beszedi a vásárlótól az import áfát vagy a vámkezelési költségeket. Ezért a vállalkozó nem számít fel áfát.

Minden ár a nyomdai és tipográfiai hibák jogát fenntartja. A nyomtatási és szedési hibák következményeiért felelősséget nem vállalunk. Nyomdai és szedési hibák esetén a vállalkozó nem köteles a terméket hibás ár szerint szállítani.

A különleges vámkezelési többletköltségeket és/vagy behozatali vámokat az ár nem tartalmazza, azok a megrendelőt terhelik.

 

11. cikk – Megfelelőség és extra garancia

 1. A miazoy garantálja, hogy a termékek és/vagy szolgáltatások megfelelnek a szerződésben foglaltaknak, az ajánlatban szereplő specifikációknak, a megbízhatóság és/vagy használhatóság ésszerű követelményeinek, valamint a szerződés megkötésének napján hatályos jogszabályi rendelkezéseknek és/vagy rendelkezéseknek. kormányrendeletek. Megállapodás esetén a miazoy azt is garantálja, hogy a termék a szokásostól eltérő használatra is alkalmas.
 2. A miazoy , beszállítója, gyártója vagy importőre által nyújtott kiegészítő garancia soha nem korlátozza a fogyasztó azon törvényes jogait és követeléseit, amelyeket a miazoy szemben a szerződés alapján érvényesíthet, ha a miazoy nem teljesíti a szerződésben foglalt részét.
 3. Kiegészítő jótállás alatt értendő a miazoy, annak szállítója, importőre vagy gyártója minden olyan kötelezettsége, amelyben bizonyos jogokat vagy követeléseket ruház át a fogyasztóra, amelyek túlmutatnak a jogszabályban előírtakon abban az esetben, ha a fogyasztó nem teljesíti a szerződés rá eső részét. megegyezés.

 

12. cikk – Szállítás és végrehajtás

 1. A miazoy a lehető legnagyobb gondossággal jár el a termékekre vonatkozó megrendelések fogadásakor és teljesítésekor, valamint a szolgáltatásnyújtásra irányuló kérelmek elbírálásakor.
 2. A szállítás helye az a cím, amelyet a fogyasztó a miazoy -val közölt.
 3. A jelen Általános Szerződési Feltételek 4. pontjában foglaltak betartásával a miazoy az elfogadott megrendeléseket haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti, kivéve, ha eltérő szállítási határidőben állapodnak meg. Ha a szállítás késik, vagy a megrendelés nem, vagy csak részben teljesíthető, erről a fogyasztót legkésőbb a megrendelés leadását követő 30 napon belül értesítjük. Ebben az esetben a fogyasztónak joga van a megállapodást költség nélkül felbontani.
 4. Az előző bekezdés szerinti felbontást követően a miazoy haladéktalanul visszatéríti a fogyasztó által kifizetett összeget.
 5. A termékek sérülésének és/vagy elvesztésének kockázata a fogyasztó vagy a miazoy által előzetesen megjelölt képviselő részére történő átadás pillanatáig a miazoy terheli, kivéve, ha kifejezetten másként állapodnak meg.

 

13. cikk – Időtartamú ügyletek: időtartam, törlés és megújítás

 Törlés:

 1. A fogyasztó bármikor felmondhatja a határozatlan időre kötött szerződést, amely a termék vagy szolgáltatás rendszeres szállítására is kiterjed.

a megállapodás szerinti felmondási szabályok megfelelő betartásával és legfeljebb egy hónapos felmondási idővel szűnik meg.

 1. A fogyasztó a határozott időre kötött, a termék vagy szolgáltatás rendszeres leszállítására is kiterjedő szerződést a határozott időtartam lejárta felé bármikor felmondhatja a megállapodás szerinti elállási szabályok és felmondási idő betartásával. legfeljebb egy hónapig.
 2. A fogyasztó igénybe veheti az előző bekezdésekben említett megállapodásokat:
 • bármikor lemondhatja, és nem korlátozódik egy adott időpontban vagy időszakra történő lemondásra;
 • rescindir pelo menos da mesma forma que esses acordos foram celebrados por ele;
 • mindig ugyanazzal a felmondási idővel mondja le, mint a miazoy saját maga számára előírta.

Kiterjesztés:

 1. Határozott időre kötött szerződés, amely kiterjed a termék vagy szolgáltatás rendszeres szállítására, hallgatólagosan nem hosszabbítható meg, illetve határozott időre nem újítható meg.
 2. Az előző bekezdéstől eltérően a határozott időre kötött megállapodás hallgatólagosan meghosszabbítható legfeljebb három hónapos határozott időre, ha a fogyasztó a meghosszabbított szerződést a meghosszabbítás lejárta előtt felmondással elállhatja. egy hónapnál nem hosszabb időszak.
 3. Határozott időre kötött, termék vagy szolgáltatás rendszeres szállítására is kiterjedő szerződés csak akkor hosszabbítható meg határozatlan időre hallgatólagosan, ha a fogyasztó egy hónapnál nem hosszabb felmondási idővel bármikor elállhat.

Időtartam:

 1. Ha egy szerződés időtartama egy évnél hosszabb, a fogyasztó egy év elteltével bármikor felmondhatja a szerződést legfeljebb egy hónapos felmondási idővel, kivéve, ha az ésszerűség és a méltányosság ellenzi a megállapodás szerinti időtartam lejárta előtti felmondást.

 

14. cikk – Fizetés

 1. Ha a szerződés vagy a kiegészítő feltételek másként nem rendelkeznek, a fogyasztó tartozását a lemondási idő kezdetétől számított 14 (tizennégy) napon belül, elállási idő hiányában 14 (tizennégy) napon belül kell megfizetnie. nappal a megállapodás megkötését követően. Szolgáltatásnyújtásra vonatkozó megállapodás esetén ez az időszak az azt követő napon kezdődik, hogy a fogyasztó megkapta a megállapodás visszaigazolását.
 2. Termékek fogyasztóknak történő értékesítése során a fogyasztó az általános szerződési feltételekben soha nem kötelezhető 50%-nál nagyobb előleg fizetésére. Előleg kikötése esetén a fogyasztó a megrendelés vagy szolgáltatás(ok) teljesítésével kapcsolatos jogait az előírt előleg megfizetése előtt nem érvényesítheti.
 3. A Fogyasztó köteles haladéktalanul jelenteni a miazoy felé megadott vagy közölt fizetési adatok pontatlanságát.
 4. Ha a fogyasztó nem tesz eleget fizetési kötelezettségének (kötelezettségeinek) időben, miután miazoy értesítette a fizetési késedelemről, és a miazoy 14 (tizennégy) napos határidőt adott a fogyasztónak fizetési kötelezettségének még teljesítésére, ha a fizetés nem történik meg ezen a 14 napos határidőn belül, a miazoy a még esedékes összeg után törvényes kamattal tartozik, és a miazoy jogosult a miazoy peren kívüli behajtási költségeinek felszámítására. Ezek a behajtási költségek maximum: 15% a 2500 €-ig fennálló kintlévőségekre; 10% a következő 2 500 € = és 5% a következő 5 000 € = minimum 40 € = után. A miazoy a fogyasztó javára eltérhet a megadott mennyiségektől és százalékoktól.

 

15. cikk – Tájékoztatás

Fiatal és lelkes csapat vagyunk, amely arra összpontosít, hogy széles termékskálát kínáljon versenyképes áron. Küldetésünk, hogy nagyszerű online vásárlási élményt nyújtsunk Önnek, ahol mindig gyorsan és hatékonyan megtalálhatja, amit keres. Cégadatok: 

 • OZIEL LUIZ ROSA JUNIOR
 • AVENIDA DOM SEBASTIÃO N38 R/C ESQUERDO
  2825-405 COSTA DA CAPARICA
 • VAT NUMBER: PT 261513303

Webáruházunk a divattól és a szépségápolástól az elektronikai cikkekig és háztartási cikkekig széles választékot kínál. Termékeinket gondosan válogatjuk és frissítjük, hogy mindig megtalálja a legújabb trendeket és kötelező termékeket.

 

16. cikk – Panaszkezelési eljárás

 1. A miazoy megfelelően nyilvánosságra hozott panaszkezelési eljárással rendelkezik, és a panaszt ennek a panaszkezelési eljárásnak megfelelően kezeli.
 2. A szerződés teljesítésével kapcsolatos reklamációkat a fogyasztó által a hibák felfedezését követő ésszerű időn belül teljes körűen és egyértelműen kell benyújtani a miazoy-hoz.
 3. A miazoy benyújtott panaszokat a beérkezéstől számított 14 (tizennégy) napon belül megválaszolják. Ha a panasz előreláthatóan hosszabb feldolgozási időt igényel, a miazoy 14 (tizennégy) napon belül válaszol az átvételi értesítéssel és annak feltüntetésével, hogy a fogyasztó mikor számíthat részletesebb válaszra.

 

17. cikk – Viták

 1. Csak a portugál jog vonatkozik a miazoy és a fogyasztó közötti megállapodásokra, amelyekre ezek az általános feltételek vonatkoznak. A megállapodásból és/vagy jelen általános szerződési feltételekből eredő minden vitát a miazoy irodája szerinti kerület illetékes bíróságához kell benyújtani.

 

18. cikk – Kiegészítő vagy eltérő rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételektől eltérő rendelkezések nem lehetnek a fogyasztó hátrányára, és azokat írásban kell rögzíteni, vagy oly módon, hogy azokat a fogyasztó tartós adathordozón hozzáférhető módon tárolhassa.

 

19. cikk – A rendelés elutasítása

Ha a kiszállítás során visszautasítja a rendelést, Ön viseli a megrendelt tétel(ek) visszaküldésének és feldolgozásának költségeit. A készletfeltöltés költsége rendelésenként 10 € + 7,30 € szállítási költség.

Ha egy árut azután visznek át az átvételi pontra, hogy Ön nem volt otthon, és nem vette át a megbeszélt időn belül, az a megrendelés visszautasításának minősül.